Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
___________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย ครั้งที่ 3
1 25620220

   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม “อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่และนำเสนอผลงานการวิจัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2
ใต้อาคารเรียนและในห้อง 104 ได้รับความกรุณาจาก คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา
ผอ. ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก
ดร. วไลพร บุษบก อาจารย์ประจำหมวดการบัญชี และ ดร. ปิยวัฒน์ ชัดเจนกิจ
ผู้จัดการสายงานธุรกิจบริการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  

view photo 
____________________________________________________________
ประเมินคุณภาพการศึกษา
1 25620212 13

   วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ สำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

view photo 
____________________________________________________________
พิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
ครั้งที่ 33
1 25620211

   วันที่จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีพันจ่าเอก สันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติมาเป็นประธาน

view photo 
____________________________________________________________
1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25620213 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 61
13 ก.พ. 62   
  
other1    other2
3           14
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s
Fair ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61      
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other3         other7
more

  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ic new