scholarship
 
Etech cover
 
พิธีรับใบประกาศฯ ประจำปีการศึกษา 2560
1 25610327

     ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม พิธีรับใบประกาศฯ ของนักเรียน ปวช. 3 และ นักศึกษา ปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2561
ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน  ic new

view photo
____________________________________________________________
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับ ปวช.1 - 2 และ ปวส.1
1 25610325

     งานประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับ ปวช.1 - 2 และ ปวส.1
โอกาสปิดปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ic new

view photo
____________________________________________________________
พิธีลาครู ประจำปีการศึกษา 2560
1 25610222

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดพิธีลาครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน อาจารย์และในกลุ่มเพื่อน ได้มีโอกาสรับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

view photo
____________________________________________________________
1           2
1 25610119

การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
บัญชี ฯ ครั้งที่ 4
19 ม.ค. 61       

          1 25610220 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ
20 ก.พ. 61    
  
other1    other2
3           14
1 25600811 13 อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 6 
           1 25601009 13 อบรม
หลักสูตร
ระยะสั้น

9 - 13 ต.ค. 60
other3         other7
     
more