acdemicday
____________________________________________________________
activity sport
____________________________________________________________
 
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
line010
gif01
    เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 น.ส.จิรภัทร์ นาคเส็ง และ น.ส.จุฑาลักษณ์ สุมารตรา ได้รับรางวัล "คนดีศรีราชบุรี" ประเภทเยาวชน จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี i new
____________________________________________________________
s009
Incubator01

  นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

____________________________________________________________
logo007
share01
    อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา "การบริการจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ" ทำกิจกรรมจิตอาสา พับถุงกระดาษเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี ส่งมอบโดยตรงให้ห้องยา และแจกให้กับผู้ป่วยที่ไม่มีถุงใส่ยากลับบ้าน / พร้อมทั้งทำน้ำยาล้างจานสูตรพิเศษ แบ่งปันให้กับชุมชนที่อยู่รอบวิทยาลัย
 _______________________________________________________________________