score
____________________________________________________________
activity sport
____________________________________________________________
 
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
Election line
70456101 2549304091772986 9113038475958943744 o

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีและนักศึกษา ปว.3ที่กำลังฝึกงาน ดำเนินการเลือกตั้งผ่าน GooGle Form ผลการเลือกตั้ง นายพุฒิธร สมเจริญ ประธานชมรมวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ถือเป็นการส่งเสริมความเป็นระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมi new

____________________________________________________________
college line
72143991 2990941197599809 1296530711175495680 n
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้ดำเนินงานปลูกฝัง งานด้านคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย ภายใต้ปรัชญา การศึกษา "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข" นำไปสู่ผลงานการได้รับการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษา จากทางต้นสังกัด สอศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมินในระดับจังหวัด ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานในระดับภาคกลาง ณ โรงแรม วาสิฎฐี จ.สุพรรณบุรี และจัดแสดงผลงานด้านคุณธรรม ในงานวันคุณธรรมแห่งชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
 _______________________________________________________________________
  line010
gif01
    เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 น.ส.จิรภัทร์ นาคเส็ง และ น.ส.จุฑาลักษณ์ สุมารตรา ได้รับรางวัล "คนดีศรีราชบุรี" ประเภทเยาวชน จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
____________________________________________________________