v net
____________________________________________________________
Click1 Click2
Click3 Click4
____________________________________________________________
christmas62
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
headline 10
photo170163
   ฝ่ายจริยธรรมคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดโครงการอาชีวจิตอาสาสร้างสุขให้น้องปี3 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านโป่งแห้งตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีมีเด็กๆในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 กว่าคน โดยมีนักเรียนคำสอนจำนวน 19 คนครูสามท่านร่วมจัดกิจกรรมและส่งความสุขให้กับเด็กๆ
____________________________________________________________
headline 10
father62
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ตามแนวคิด "ดรุณาวิชาการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและยกระดับมาตรฐานวิชาของวิทยาลัยให้สูงขึ้น
____________________________________________________________
headline 101png
academic62
        วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันชาติไทยและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้เป็นวันดินโลก ฝ่ายกิจกรรมเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้านความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ ตระหนักถึงพระราชกรณีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะพัฒนาด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมจิตอาสารู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น
____________________________________________________________
____________________________________________________________