Moral banner
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
พิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
ครั้งที่ 33
1 25620211

   วันที่จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีพันจ่าเอก สันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติมาเป็นประธาน ic new

view photo 
____________________________________________________________
แข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการวิชาการ
ระดับอาชีวศึกษา
1 25620201

   วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนอาจารย์นำนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดนิทรรศการวิชาการ ระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

view photo 
____________________________________________________________
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33
1 25620129 30

   อาจารย์จากหมวดวิชาต่าง ๆ นำตัวแทนนักเรียน - นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 

view photo 
____________________________________________________________
1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25610220 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ
20 ก.พ. 61    
  
other1    other2
3           14
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s
Fair ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61      
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other3         other7
     
more