corona
Click1 Click2
Click3 Click4
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
 
goodbye01
  กิจกรรมพิธีลาครูแก่นักเรียน นักศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
____________________________________________________________
china

      ศูนย์มิสซังคาทอลิกราชบุรี โดยมุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จากท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการเถระสมาคมประธานมูลนิธีเส้นทางสายไหมทางทะเล ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อประสานข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงโอกาสและเปิดโลกทัศน์สู่การศึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและจัดหาทุนการศึกษาที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

____________________________________________________________
bible
       งานไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 18 ที่ผ่านมา จัดโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายจริยธรรมคำสอนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน ผลปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
    1. น.ส.คัทลียา นาคเขียว ปวช.2/4 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิตสำหรับฉันอย่างไร” (ยน.14:1-31) ซึ่งจากผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนเป็นครู/บุคคลทั่วไป แต่นักเรียนของเราได้รับรางวัลในฐานะเป็นนักเรียนเพียงคนเดียว นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
    2. น.ส. วีร์สุดา แสงจันทร์ นักเรียนปวช.1/3 ประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค ในหัวข้อ “เถาองุ่นแท้” (ยน.15:1-16) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    3. นายธนวัฒน์ ฮ้อพันธ์ชาติ ปวส.1/7 ประกวดร้องเพลง “The Voice of John” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
____________________________________________________________