Moral banner
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
มอบสิ่งของให้น้อง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์
1 25610915

   ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ฝ่ายงานจริยธรรม - คำสอน นำโดย
ซิสเตอร์อภิชญา พูลโภคผล หัวหน้าฝ่ายงาน ครู นักเรียนจิตอาสา ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันนำสิ่งของบริจาค ขนม นม เสื้อผ้า ไปมอบให้กับน้อง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ บ้านโป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังและฝึกฝนการมีจิตตารมย์แห่งการแบ่งปัน การรับใช้ มีจิตอาสา เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะของ
พี่น้องร่วมพระบิดาเดียวกัน สะท้อนสู่การดำเนินชีวิตด้วยความเอื้ออาทร รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ต่อบุคคลภายในครอบครัว และสู่สังคม ic new

view photo 
____________________________________________________________
รับใบประกาศเกียรติคุณ
1 25610912

   ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ซิสเตอร์อภิชญา พูลโภคผล หัวหน้าฝ่ายงานจริยธรรม คำสอน ตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จาก รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จากปรัชญาวิทยาลัย “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”  ic new

view photo 
____________________________________________________________
มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
1 25610829 31

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
จัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561

view photo 
____________________________________________________________
1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25610220 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ
20 ก.พ. 61    
  
other1    other2
3           14
1 25610708 อบรม “การสร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form”
8 ก.ค. 61       
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other3         other7
     
more