Click1 Click2
Click3 Click4
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
 
62 10
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
____________________________________________________________
headline 10
photo170163
   ฝ่ายจริยธรรมคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดโครงการอาชีวจิตอาสาสร้างสุขให้น้องปี3 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านโป่งแห้งตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีมีเด็กๆในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 กว่าคน โดยมีนักเรียนคำสอนจำนวน 19 คนครูสามท่านร่วมจัดกิจกรรมและส่งความสุขให้กับเด็กๆ
____________________________________________________________
headline 10
father62
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ตามแนวคิด "ดรุณาวิชาการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและยกระดับมาตรฐานวิชาของวิทยาลัยให้สูงขึ้น
____________________________________________________________