activity01
               

1 25610829 31


มหกรรมกีฬา
เพื่อสุขภาพ
ประจำปี 2561
29 - 31 ส.ค. 61      

  1 25610827 29


การจัดทำโครงการ
วิจัยฯ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
ประจำปี 2563
27 - 29 ส.ค. 61      

    1 25610809 10 1


ประชุม
การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอนฯ
9 - 10 ส.ค. 61            

      other0
 
activity02
               
1 25610824

 
วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61

24 ส.ค. 61     

  1 25610119

บริการแนะนำ
การคำนวณภาษี
เงินได้
2 - 28 ก.ค. 61

   1 25610119
บรมฯ  ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งรุ่นใหม่
23 มิ.ย. 61  
          

         

      other0
 
activity03
               
1 25610220

 
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

ประจำปี 2560
20 ก.พ. 61               

   1 25601207 แนะแนว
การศึกษาต่อ
7 ธ.ค. 60
                
  1 25601010 อบรมหลักสูตร
การสร้างร้านค้าฯ
10 - 12, 14, 
16 ต.ค. 60             
      other0
 
activity04
               
1 25610708

อบรม “การสร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย
Google Form”
8 ก.ค. 61                     

    1 25600811 13  
อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 60
   

          1 25600727 2


ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
27 ก.ค. 60                

      other0
 
activity05
               
1 25610803 2

 
กิจกรรม
วันภาษาไทย
3 ส.ค. 61
                

   1 25610202 1 วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
ประจำปี 2561
23 - 25 ก.ค. 61
  1 25610202 1 อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจัย ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 61  
      other0
 
activity04
               
1 25610803 2

กิจกรรม
วันภาษาไทย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 61 
     

   1 25600804 2 นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60          

  1 25600803 อบรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
3 ส.ค. 60
          

      other0
 
activity06
               
1 25610818


มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
ประจำปี 2561
18 ส.ค. 61  

  1 25610803 2 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 61
   

    1 25600819 ผลิตน้ำยา
ล้างจาน 
และให้บริการ
ชุมชน
2 - 28 ก.ค. 61

other0
 
activity04
               
1 25600424 28


นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
ภาคเรียนที่
2/2559             
         

  1 2559 02


นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน อำเภอเมือง 
ภาคเรียนที่
1/2559

    1 2559 01 นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน 
อำเภอปากท่อ
ภาคเรียนที่
1/2559
 

      other0
 
activity04
               
1 25610702 28 4

 
สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61                 

   1 25601009 13 E to E
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการบริการ

9 - 13 ต.ค. 60  
 

    DR 1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ

 
9 - 11 ก.ย. 60
      other0
 
activity12
               
1 25610124

  
กิจกรรมลูกเสือ

24 ม.ค. 61
 
 
    

             1 25600816 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

16 ส.ค. 60
        

      1 25600811 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

11 ส.ค. 60
      other0
 
activity10
               
1 25610915 

มอบสิ่งของให้
น้อง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์
15 ก.ย. 61   

       1 25610912

รับใบประกาศ
เกียรติคุณ
12 ก.ย. 61

       1 25610824 26

ประชุมสัมมนา
โครงการจัดการ
อาชีวศึกษา
สำหรับคนพิการ
24 -26 ส.ค. 61

      other0
 
activity11 2
               
1 25610614 2

ประชุมนักเรียนทุน
เรียนฟรี 
14 มิ.ย. 61
 

     1 25610202 ประชุมผู้กู้ กยศ. 
ประจำปี 2561

7 มิ.ย. 61         

     1 25610202 แนะแนว
นักศึกษา
ปวส.2

2 ก.พ. 61

      other0