activity01
               
1 25610531

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
        

   1 25610327

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปวส. 1
ประจำปี 2561
7 มิ.ย. 61

    1 25610325

ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร
7 มิ.ย. 61   
             

      other0
 
activity02
               
1 25610119

 
การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
บัญชีสู่ความเป็นเลิศ
ครั้งที่ 4

19 ม.ค. 61
  

   1 25601215

 

เผยแพร่โครงการ
บริการแนะนำ
ด้านคำนวณภาษี
เงินได้ชุมชน

15 ธ.ค. 60  
 
    
 

 

    1 25600822
อบรม
วัยใสใส่ใจภาษี 
ปีการศึกษา 2560
22 ส.ค. 60
 
           

         

      other0
 
activity03
               
1 25610220

 
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

ประจำปี 2560
20 ก.พ. 61               

   1 25601207 แนะแนว
การศึกษาต่อ
7 ธ.ค. 60
                
  1 25601010 อบรมหลักสูตร
การสร้างร้านค้าฯ
10 - 12, 14, 
16 ต.ค. 60             
      other0
 
activity04
               
1 25600811 13

อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 60

       1 25600727 2  
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
27 ก.ค. 60
   

    1 25600726

อาชีวะสร้างชาติ
เกษตรอัจฉริยะ
26 ก.ค. 60        

      other0
 
activity05
               
1 25610202 1

 
อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจัย ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 61               

   1 25601014 นำเสนอผลงานวิจัย
ครั้งที่ 10
14 ต.ค. 60              
  1 25600804 2 นิทรรศการ 
ร.ร.วัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60             
      other0
 
activity04
               
1 25600804 2

นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60         

   1 25600803 อบรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
3 ส.ค. 60            

  1 25600707 ถวายเทียน
จำนำพรรษา 
วัดหนองแช่เสา
7 ก.ค. 60           

      other0
 
activity06
               
1 25600819

ทัศนศึกษามหกรรม
วิทยาศาสตร์ฯ
19 ส.ค. 60         

          1 25600804 2
นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60  


 
                 
    1 25600110 อบรมการเผยแพร่
พลังงานในบ้าน 
10 ม.ค. 60           
other0
 
activity04
               
1 25600424 28


นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
ภาคเรียนที่
2/2559             
         

  1 2559 02


นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน อำเภอเมือง 
ภาคเรียนที่
1/2559

    1 2559 01 นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน 
อำเภอปากท่อ
ภาคเรียนที่
1/2559
 

      other0
 
activity04
               
1 25601009 13

 
E to E
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการบริการ

9 - 13 ต.ค. 60  

        DR 1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ

 
9 - 11 ก.ย. 60  
 

    1 25600715 27 E to E
"ค่ายภาษา
อังกฤษฯ

ครั้งที่ 2 
15 ก.ค. ถึง
27 ส.ค. 60
  
      other0
 
activity12
               
1 25610124

  
กิจกรรมลูกเสือ

24 ม.ค. 61
 
 
    

             1 25600816 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

16 ส.ค. 60
        

      1 25600811 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

11 ส.ค. 60
      other0
 
activity10
               
1 25610604 

ประชุม
เสริมสร้างความรู้ฯ 
4 มิ.ย. 61

       1 25610120

เยี่ยมบ้านลุงสนิท 

20 ม.ค. 61

      1 25610113 1 กิจกรรม 
“วันเด็กแห่งชาติ”
13 ม.ค. 61    
      other0
 
activity11 2
               
1 25610202

ประชุมผู้กู้ กยศ. 
ประจำปี 2561

7 มิ.ย. 61  

     1 25610202 แนะแนวนักศึกษา
ปวส.2

2 ก.พ. 61
          

     1 25601204 มอบตัวนักเรียน
ทุนเรียนฟรี 
ปีการศึกษา 61
      other0