activity01
               

1 25620220

อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจัย
ครั้งที่ 3
20 ก.พ. 62      

  1 25620212 13

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
12 - 13 ก.พ. 62

    1 25620211

พิธีรับเกียรติบัตร
ครูดีเด่น และ
แข่งขันทักษะ 
ครั้งที่ 33 
11 ก.พ. 62

      other0
 
activity02
               
1 25611115

 
บรรยายพิเศษ
วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
15 พ.ย. 61     

  1 25610824


วัยใสใส่ใจภาษี
 
ปี 61
24 ส.ค. 61     

   1 25610119 บริการแนะนำ
การคำนวณภาษี
เงินได้
2 - 28 ก.ค. 61
 
 

      other0
 
activity03
               
1 25620213

 
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

ประจำปี 2561
13 ก.พ. 62        

   1 25610220 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

ประจำปี 2560
20 ก.พ. 61     
  1 25601207 แนะแนว
การศึกษาต่อ
7 ธ.ค. 60            
      other0
 
activity04
               
1 25610708


เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s Fair 
ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61                   

    1 25600811 13  
การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการฯ 
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
4 ธ.ค. 61
   

   1 25610708


อบรม “การสร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form”
8 ก.ค. 61               

      other0
 
activity05
               
1 25610803 2

 
กิจกรรม
วันภาษาไทย
3 ส.ค. 61
                

   1 25610202 1 วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
ประจำปี 2561
23 - 25 ก.ค. 61
  1 25610202 1 อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจัย ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 61  
      other0
 
activity04
               
1 25610803 2

กิจกรรม
วันภาษาไทย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 61 
     

   1 25600804 2 นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60          

  1 25600803 อบรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
3 ส.ค. 60
          

      other0
 
activity06
               
1 25610818


มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
ประจำปี 2561
18 ส.ค. 61  

  1 25610803 2 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 61
   

    1 25600819 ผลิตน้ำยา
ล้างจาน 
และให้บริการ
ชุมชน
2 - 28 ก.ค. 61

other0
 
activity04
               
1 25600424 28


นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
ภาคเรียนที่
2/2559             
         

  1 2559 02


นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน อำเภอเมือง 
ภาคเรียนที่
1/2559

    1 2559 01 นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน 
อำเภอปากท่อ
ภาคเรียนที่
1/2559
 

      other0
 
activity04
               
1 25610702 28 4

 
สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61                 

   1 25601009 13 E to E
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการบริการ

9 - 13 ต.ค. 60  
 

    DR 1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ

 
9 - 11 ก.ย. 60
      other0
 
activity12
               
1 25610124

  
กิจกรรมลูกเสือ

24 ม.ค. 61
 
 
    

             1 25600816 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

16 ส.ค. 60
        

      1 25600811 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

11 ส.ค. 60
      other0
 
activity10
               
1 25620124 

โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
แกนนำวัยรุ่นฯ 
24 ม.ค. 62  

       1 25620119

อาชีวะ จิตอาสา
สร้างสุขให้น้อง ปี2
19 ม.ค. 62

       1 25620117

ทดสอบความรู้
ทางพระคัมภีร์  
17 ม.ค. 62

      other0
 
activity11 2
               
1 25610614 2

ประชุมนักเรียนทุน
เรียนฟรี 
14 มิ.ย. 61
 

     1 25610202 ประชุมผู้กู้ กยศ. 
ประจำปี 2561

7 มิ.ย. 61         

     1 25610202 แนะแนว
นักศึกษา
ปวส.2

2 ก.พ. 61

      other0