activity01
               
1 25600925

ท่านผู้ว่าฯ
เยี่ยมสถานศึกษา
3 ต.ค. 60   

       1 25600925

ส่งมอบดอกไม้จันทน์

25 ก.ย. 60

      1 25600920 22

ประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
20 - 22 ก.ย. 60

      other0
 
activity02
               
1 25600822

 
อบรม
วัยใสใส่ใจภาษี 
ปีการศึกษา 2560
22 ส.ค. 60
  
    

           1 25600126

 

แนะแนวศึกษาต่อ
สาขาวิชาการบัญชี
26 ม.ค. 60     

 

      1 25600119
โครงการสัมมนา
แข่งขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี
19 ม.ค. 60  

  

      other0
 
activity03
               
1 25600912

 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระฯ
12 ก.ย. 60
 

           1 25600911  

การเขียนแผนธุรกิจ

11 ก.ย. 60 

         1 25600827
อบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
27 - 28 ส.ค. 60 
      other0
 
activity04
               
1 25600811 13

อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 60

           1 25600727 2  
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
27 ก.ค. 60
   

         1 25600726

อาชีวะสร้างชาติ
เกษตรอัจฉริยะ
26 ก.ค. 60  

      other0
 
activity05
               
1 25600804 2

 
นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60

   1 25600803 3 มอบรางวัล
วันภาษาไทย 
3 ส.ค. 60          
       1 25600727 3 วันภาษาไทย
  
27 ก.ค. 60 

              
      other0
 
activity04
               
1 25590721 2

โครงการเครือข่าย
พลเมือง
ต้นกล้า
ราชบุรี
21 ก.ค. 59                   

     1 25590714 2 การเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลของ
เยาวชน (2)

14 ก.ค. 59
             

     1 25590620 24 การเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลของ
เยาวชน
20-24 มิ.ย. 59      
      other0
 
activity06
               
1 25600819

ทัศนศึกษามหกรรม
วิทยาศาสตร์ฯ
19 ส.ค. 60         

          1 25600804 2
นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60  


 
                 
    1 25600110 อบรมการเผยแพร่
พลังงานในบ้าน 
10 ม.ค. 60  
other0
 
activity04
               
1 25600424 28


นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ 2/2559       

      1 2559 02


นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน อำเภอเมือง 
ภาคเรียนที่ 1/2559

    1 2559 01 นิเทศนักเรียน
ฝึกงาน 
อำเภอปากท่อ
ภาคเรียนที่ 1/2559
 

      other0
 
activity04
               
DR 1 25600909 11

 
การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ

9 - 11 ก.ย. 60   

        1 25600209 มอบรางวัล
การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
 9 ก.พ. 60
   
 

    2 25591105 อบรม STEM
Education
5 พ.ย. 59        
      other0
 
activity10
               
1 25600905 


อบรมการค้ามนุษย์

5 ก.ย. 60      

       1 25600819 2


เยี่ยมคนชรา 

19 ส.ค. 60

          1 25600804 พิธีมิสซาบูชา  
ขอบพระคุณ
 

4 ส.ค. 60
      other0
 
activity12
               
1 25600816 2

  
กีฬา
ต้านยาเสพติด 

16 ส.ค. 60
 
 
            

         1 25600811 2 กีฬา
ต้านยาเสพติด 

11 ส.ค. 60

          1 25600809 2  กีฬา
ต้านยาเสพติด 

9 ส.ค. 60
      other0
 
activity11
               
1 25600802

 
  เปิดบัญชีผู้กู้ กยศ.
  รายใหม่

  2 ส.ค. 60
 
 

             1 25590609 3  มอบตัว นักเรียน
 ทุนเรียนฟรี
 ปี 60 

 มกราคม 60

          

          1 25590609 3  ประชุมนักเรียน ทุน
 เรียนฟรี 
 9 มิ.ย. 59

        
      other0