1 25580722 2 กิจกรรม ASEAN
INFORMATION
21 ก.ค. 58
  1 25580813 พิธีเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
13 ส.ค. 58
  2 25581121 อบรมการทำสื่อการสอน
โดยใช้โปรแกรม Moodle
21 พ.ย. 58
               
2 25581218 20 ค่ายภาษาจีน
 

18-20 ธ.ค. 58
  1 25590709 อาจารย์ต่างประเทศ
ช่วยสอนเสริมให้กับ 
บุตรหลานกำลังพล

9 ก.ค. 59
  1 25590812 บอร์ดรวมผลงาน
วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 59
               
2 25591105 อบรม STEM
Education
5 พ.ย. 59         
  1 25600209 มอบรางวัล
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ    
9 ก.พ. 60 
  DR 1 25600909 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา
   
9 - 11 ก.ย. 60