58ch01 2               58ad 1              59ch01 
 อาจารย์อนัญญา  ศรีคงอยู่   อาจารย์ละออศรี  หลาวประเสริฐ    อาจารย์ฉวีวรรณ   โควินท์
 ปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์   ปริญญาตรี (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต
   ปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์
  ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์