18fo02 2                57en02 2
อาจารย์ปิยวดี  เลิศภิญโญชัยถาวร     อาจารย์สีตีอาอีซะห์  สปีลา
ปริญญาตรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย    ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาจีน
     
 58fo05 2   60ch01 2 
  อาจารย์ภัคภร  เรืองฤทธิ์      อาจารย์อาทิตยา  เขียวมา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปริญญาตรี (อ.บ.) ภาษาจีน
สาขาวิชาการบัญชี