mddrvc 60
นายมนัส   วงศ์ประดู่
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
     
5go3 2          5go5 2
อาจารย์สมบัติ   กุ้ยบำรุง   อาจารย์มานพ   เขียวมา
 ปริญญาตรี (น.บ.) กฎหมาย    ปริญญาตรี (ศศ.บ) การจัดการทั่วไป  
     
5go4 2   5go6 2
อาจารย์อุฤทธิ์   สอนพานิช  อาจารย์เยาวรัตน์   เจริญรักษ์ 
 ปริญญาตรี (ค.บ.) พลศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) พลศึกษา