วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักในหน้าที่ของสถานศึกษา ในด้านการผลิตบุคลากรให้กับสังคม มิใช่ผลิตเพียงแค่วิชาการเพียงด้านเดียว แต่ต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

     วิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมาย "สร้างคนดีให้บ้านเมือง"


 คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย

 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
 ผู้บริหาร ครู - บุคลากร   นักเรียน นักศึกษา
ซื่อสัตย์

 - จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างโปร่งใส

 ขึ้นสอนตรงตามเวลา
 - เข้าและเลิกงานตรงตามเวลา
 ไม่ลอกการบ้าน

มีวินัย


 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้าน
  การแต่งกาย โดยการแต่งกายตรง
  ตามกฎวิทยาลัย
 แต่งกายถูกต้องตามวันที่กำหนด


 แต่งกายถูกระเบียบวิทยาลัย
 - เข้าเรียนตรงต่อเวลา

พอเพียง


 - เป็นแบบอย่างด้านความพอเพียง


 ดำเนินโครงการและกิจกรรมอย่าง
  พอเพียง
ปิดไฟทุกครั้งหลังสอนเสร็จ
 จัดทำบัญชี รับ จ่าย
 - ปิดไฟ อุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อ
  เลิกใช้งาน

จิตอาสา
 - เป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อ
  ส่วนรวม
 - ช่วยเหลือ สนับสนุน บุคลากรและ
  นักเรียน นักศึกษา ด้านจิตอาสา
  อย่างเต็มกำลัง

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 - เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
  ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 - ช่วยเหลืองานของวิทยาลัยด้วย
  ความเต็มใจ

 ช่วยเหลืองาน โครงการและ
  กิจกรรมของวิทยาลัยอย่างเต็มใจ
 - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและ
  กิจกรรมตามที่วิทยาลัยกำหนด