header MOU
 
MOU banner   
MOU01 1  
         
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)
1 25600202          2 25581125         2 25581001 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัด
การเรียนการสอน
หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

โดย นายพีลิน สกุณา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
เป็นผู้ลงนาม ic new
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
โครงการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ
ระหว่างวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม
กับสถาบัน
ระดับอาชีวศึกษา


 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
พิธีลงนามความร่วมมือ
การจัดการศึกษาระหว่่างสถาบัน
ภาครัฐและเอกชน


 

  view photo
  view photo
  view photo
         
MOU02 1        
         
พิธีลงนามความร่วมมือกับศาลเยาชน
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี
       
MOU03        
         
view photo        
         
MOU03 1
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับจังหวัดราชบุรี

  พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
1 25590909 29   1 25590909 27   2 25591209 1
โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายพิชิต ตั้งสุข
ประธานหอการค้า
จังหวัดราชบุรี 
เป็นผู้ลงนาม 


view photo    view photo   view photo
         
MOU other02