regis fb63
  
  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  คุณสมบัติ
  1. ต้องการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
  2. สถานภาพโสด

  หลักฐานการรับสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา และของนักเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับ ปวช.1

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.-  บาท
 - ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 2,584.- บาท
 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนละ 3,700.-  บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 7,284.- บาท

regis fb63