regis fb63
  
  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
  คุณสมบัติ
  1. ต้องการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2. สถานภาพโสด

  หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา และของนักเรียน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับ ปวส.(ปวช.)

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500.-  บาท
 - ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 10,000.- บาท
 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนละ 3,700.-  บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 14,200.- บาท

regis fb63