อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม “อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่และนำเสนอผลงานการวิจัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ใต้อาคารเรียนและในห้อง 104 ได้รับความกรุณาจาก คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา ผอ. ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร. วไลพร บุษบก อาจารย์ประจำหมวดการบัญชี และ ดร. ปิยวัฒน์ ชัดเจนกิจ ผู้จัดการสายงานธุรกิจบริการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย

At first page Next page
1
2
3.1
3
4
5
 

6.1
6
7
8
9
10
 

11
12
13
14
15
16
 

17
18
19
20.1
20
21
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan